Close
Skip to content

Disclaimer

SalonDate behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

•  De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

•  De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

•  Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

•  Jij/je: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

•  De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

•  Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt je in met deze disclaimer. SalonDate.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

SalonDate.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SalonDate.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

SalonDate.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. SalonDate.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is SalonDate.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

SalonDate.nl behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan SalonDate.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Je zal SalonDate.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Tenslotte worden jouw gegevens binnen het kader van de bestaande wetten op de gegevensbescherming ter beschikking gesteld aan derden of aan overheidsinstanties voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens overheidsvoorschriften of juridische voorschriften of indien dit noodzakelijk is in het kader van een strafrechtelijke vervolging of om onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.