Close
Skip to content

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van SalonDate gelden deze algemene voorwaarden. SalonDate behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud op de hoogte bent.


Laatste aanpassingen 21 oktober 2021

Algemene voorwaarden + verwerkingsovereenkomst

De volgende gedragsregels zijn van toepassing op klanten die gebruik maken van de site en diensten van SalonDate BV ook handelend onder de handelsnaam Temvez, hierna te noemen SalonDate/Temvez. Gebruikers gaan akkoord met de algemene voorwaarden en aanvaarde regels, etiquette en gedragsnormen.

1 Voorschriften Gedragscode

Gebruikers gaan akkoord geen inzendingen te doen die lasterlijk, haatdragend, opruiend, onwettig, onjuist, kwaadaardige, valse, pornografisch, lasterlijk, schadelijk zijn voor anderen, obscene, seksueel expliciet, intimiderend, vulgair, gewelddadig zijn, racistisch, etnisch of cultureel beledigend of anderszins aanstootgevend of beledigend op enigerlei wijze.

Gebruikers zullen geen inzendingen doen die inbreuk doen op de  van privacy, publiciteit, intellectueel eigendom, eigendom, of contractuele rechten zijn; foto’s of video’s van een andere persoon, zonder toestemming van die persoon te posten; plaatsen reclame of verzoeken of commerciële inhoud dan ook op de site; plaatsen inzendingen of elke actie op de site die de wet overtreedt, creëert aansprakelijkheid, of onwettige activiteiten bevordert; voordoen als een andere persoon of entiteit, of provoceert hem-of haarzelf of enige connectie met een persoon of entiteit; software of diensten die ongevraagde mail aflevert of  virussen bevatten, Trojaanse paarden of andere schadelijke computer codes.

2 Account gebruik voorwaarden

1. U mag het account alleen voor uw eigen bedrijf gebruiken. U mag het account niet gebruiken om de diensten van SalonDate/Temvez aan derde te leveren. Indien u dit wel doet, behoudt SalonDate/Temvez het recht om uw account per direct op te heffen dan wel op te schorten. En inkomsten die hierdoor zijn misgelopen met terugwerkende kracht op u te verhalen.

2. SalonDate/Temvez is niet verantwoordelijk voor eventuele conflicten of fouten die voortvloeien uit het gebruik van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez. 

3. SalonDate/Temvez is ook niet aansprakelijk bij; gemist of verkeerd geboekte afspraken met bedrijven en/of personen, onjuist gemaakte afspraken of negatieve ervaringen of fouten in het boekingsproces die buiten SalonDate/Temvez om gaan. Wij adviseren u om geregeld een back up te maken van uw agenda. Dit kunt u doen door een rapportage van bijv. 3 maanden te maken en te exporteren. Om van deze functionaliteit gebruik te maken moet u gebruik maken van het uitbreidingspakket ‘management’.

4. U mag producten en/of diensten van SalonDate/Temvez niet wijzigen, aanpassen of hacken.

5. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, accounts met bijhorend inhoud te verwijderen die zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of intellectuele eigendom van andere partij(en).

6. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen van misbruik of vergelding) van elke SalonDate/Temvez klant, werknemer of lid zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account. U dient de resterende maanden te betalen.

7. U mag niet ongevraagd uploaden, publiceren of e-mails verzenden, SMS, of “spam” sturen.

8. U mag geen virussen of codes van een destructieve aard verzenden.

9. SalonDate/Temvez garandeert niet dat (I) producten en/of diensten van SalonDate/Temvez voldoet aan uw specifieke eisen, (II) producten en/of diensten van SalonDate/Temvez ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is, (III) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, (IV) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of via de dienst verkregen door u voldoet aan uw verwachtingen, en (V) eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

10. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SalonDate/Temvez niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot; schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als SalonDate/Temvez op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van; (I) het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, (II) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en services voor aangeschafte goederen, gegevens, informatie of ingekochte diensten of verkregen of berichten ontvangen of transacties die via of vanuit de dienst aangegaan , (III) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens, (IV) verklaringen of gedrag van een derde partij op de dienst, of (V) elke andere kwestie met betrekking tot producten en/of diensten van SalonDate/Temvez.

11. Als geregistreerde klant van SalonDate/Temvez zal u communicatie ontvangen van ons van tijd tot tijd. SalonDate/Temvez kan contact met u opnemen via e-mail met informatie over uw account, evenals andere SalonDate/Temvez diensten en promotiemateriaal.

12. U moet een mens zijn, “bots” of andere geautomatiseerde methodes zijn niet toegestaan.

13. U moet uw juridische volledige naam, een geldig e-mailadres, en elke andere gevraagde informatie verstrekken om het aanmeldingsproces te voltooien.

14. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. SalonDate/Temvez kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting. Wij adviseren u om gebruik te maken van de 2 way verification die wij aanbieden via het systeem.

15. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud geplaatst en activiteiten die plaatsvinden onder uw account (ook als content wordt geplaatst door anderen die rekeningen onder uw account).

16. U mag producten en/of diensten van SalonDate/Temvez niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

17. Uw gebruik van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez is voor uw eigen risico.

3 Duur, annulering en opzegging

1. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. U kunt via een e-mail (admin@salondate.nl of admin@temvez.nl) een verzoek zenden om uw account te beëindigen. U dient zelf te verifiëren of de mail in goede orde bij SalonDate/Temvez is ontvangen.

2. Al uw inhoud van de agenda zal worden verwijderd uit het systeem van SalonDate/Temvez bij annulering, tenzij anders gevraagd door u. Er kan een vergoeding voor deze dienst zijn. SalonDate/Temvez behoudt het recht om data aan te leveren zoals het SalonDate/Temvez dat wil.

3. SalonDate/Temvez behoud naar eigen inzicht het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en te weigeren enige en alle huidige of toekomstige gebruik van de dienst om welke reden dan ook op elk gewenst moment. Een dergelijke beëindiging van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez zal leiden tot het deactiveren of verwijderen van uw account of de toegang tot uw account.

4. De overeenkomst tussen u en SalonDate/Temvez op basis van de algemene voorwaarden is een overeenkomst per jaar. U kunt per kwartaal, halfjaar en jaar betalen. De betalingsperiode hoeft niet gelijk te zijn aan de contractperiode. Standaard is een maandelijkse betaling, voor andere mogelijkheden kunt u contact opnemen via admin@salondate.nl of admin@temvez.nl.

4 Wijzigingen in de service en prijzen

1. SalonDate/Temvez behoudt zich het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, producten en/of diensten van SalonDate/Temvez (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving.

2. SalonDate/Temvez is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsverandering, onderbreking of stopzetting van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez

5 Support/ service level agreement 

Wij bieden u gratis videosupport. Deze zijn praktisch 24/7 beschikbaar en geven antwoord op de meest voorkomende vragen. Deze zijn vooraf opgenomen video’s. 

Indien er spraken is van een storing die niet alleen impact heeft op uw account reageren wij binnen 2 uur en trachten binnen 24 uur een oplossing aan te bieden. Wenst u anderen voorwaarden dan kan dit. Hiervoor gelden andere tarieven en moet apart overeengekomen worden. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met admin@salondate.nl of admin@temvez.nl.

Support op het gebied van implementatie of andere technische aard zijn alleen tegen betaling.

6 Beschrijving van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez

SalonDate/Temvez is een online applicatie waarmee uw klanten afspraken met u kunnen maken. Alle gebruikers kunnen gebruik maken van dezelfde functionaliteiten, omdat SalonDate/Temvez na inloggen een open systeem is. 

U kunt uw bedrijfsagenda op deze manier altijd inzien en beheren. Om producten en/of diensten van SalonDate/Temvez te gebruiken, moet u toegang hebben tot het World Wide Web, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van apparaten die toegang hebben tot web-based content.

7 Contact en factureringsinformatie

Als tegenprestatie voor het gebruik van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez, gaat u akkoord met SalonDate/Temvez voorzien van complete en accurate facturering en contactgegevens. Deze informatie bestaat uit de naam van uw wettelijke bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, en de naam en het telefoonnummer van geautoriseerde facturering en systeembeheer contacten.

Als de contactgegevens die u heeft opgegeven onjuist of frauduleus is, behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst en uw toegang tot de dienst naast eventuele andere rechtsmiddelen te beëindigen.

8 Kosten, betalingsvoorwaarden, factuurperiode

1. U vindt alle kosten en de betalingsvoorwaarden in de factuurgegevens en/ of bijbehorende facturen. SalonDate/Temvez tarieven zijn exclusief alle belastingen tenzij nadrukkelijk anders is beschreven.

2. Als u ervoor kiest om het gebruik van de dienst te staken zal er geen restitutie worden gegeven voor het ongebruikte deel van de initiële termijn of de nieuwe termijnen totdat de overeenkomst termijn eindigt.

3. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode nadat de contractperiode is verstreken, tenzij beëindigd door u of SalonDate/Temvez, en wij zullen u automatisch factureren bij verlenging.

4. SalonDate/Temvez kan deze overeenkomst opzeggen door kennisgeving aan u ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het einde van de dan lopende termijn.

5. Producten en/of diensten van SalonDate/Temvez kunnen worden geannuleerd op elk gewenst moment met 30 dagen schriftelijk op de hoogte stelling. Als u nog een overeenkomst heeft voor een bepaalde periode zal uw beëindiging op de einddatum van de overeenkomst zijn. SalonDate/Temvez retourneert geen gelden ook als u geen gebruik maakt van het systeem.

6. Bij storing bij SalonDate/Temvez (interne storing) bent u verplicht de betaling aan SalonDate/Temvez te blijven voldoen. SalonDate/Temvez is verplicht zo snel mogelijk de storing te verhelpen. Een storing mag maximaal 5 dagen aansluitend aanhouden. Indien de storing langer aanhoudt zal SalonDate/Temvez uw overeenkomst gratis verlengen met de dagen dat u geen gebruik kon maken van het systeem. Dit is dus geen reden om het contract te ontbinden. SalonDate/Temvez moet in staat worden gesteld om de storing te verhelpen.

Bij storing regionaal of nationaal (externe storing) bent u verplicht de betaling aan SalonDate/Temvez te blijven voldoen. SalonDate/Temvez kan dit soort storingen niet verhelpen. Dit is dus geen reden om het contract te ontbinden. Indien er geen toegang tot het internet is dan kunt u het systeem van SalonDate/Temvez niet gebruiken.

7. Indien u voor een sms-module kiest, dan brengt SalonDate/Temvez de sms kosten in rekening bovenop de abonnementskosten.

8. De betalingen vinden afhankelijk van uw keuze vooruit plaats per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

9. Indien een betaling uitblijft zal Temves na 14 dagen u een herinnering sturen, 14 dagen na de herinnering een aanmaning vermeerdert met 10 euro, hierna een pre incassobrief vermeerdert met 15 euro. Hierna zullen wij het uit handen geven en overgaan tot deactiveren van uw account bij SalonDate/Temvez.

9 Opschorting of beëindiging van service/ dienst wegens niet-betaling

Als alle bedragen die door u op grond van deze of enige andere overeenkomst voor onze diensten 30 of meer dagen te laat is, kan SalonDate/Temvez, zonder beperking van onze andere rechten en rechtsmiddelen, uw betaalverplichtingen onmiddellijk opeisbaar stellen, en opschorten van onze dienstverlening aan u toe, totdat deze bedragen volledig zijn betaald. Wij zullen u ten minste 5 dagen van tevoren in kennis stellen dat uw betaling te laat is.

Als u van mening bent dat een factuur of bankafschrift van SalonDate/Temvez onjuist is, moet u contact met ons opnemen binnen tien (10) dagen na facturatie. Indien nodig dient u het rekeningoverzicht aan te tonen met het betrokken bedrag om in aanmerking te komen voor een aanpassing of een krediet te verkrijgen of schorsing te voorkomen.

10 SalonDate/Temvez intellectueel eigendom & maatwerk

U kunt door betaling van abonnementsgelden gebruik maken van producten en/of diensten van SalonDate/Temvez. 

SalonDate/Temvez is niet uw eigendom en kan dit ook niet worden door jarenlang producten en/of diensten van SalonDate/Temvez te gebruiken.

Dit geldt ook voor oplossingen (functionaliteiten) die op maat gebouwd worden. Indien een opdrachtgever (beheerder/klant) om welke reden dan ook geen gebruik meer wenst te willen maken van SalonDate/Temvez dan blijft SalonDate/Temvez eigenaar van de technologie en mag deze blijven leveren aan andere beheerders.

Onder op maat wordt verstaan dat er een oplossing in opdracht van u wordt gemaakt. Deze oplossing moet binnen de visie van SalonDate/Temvez zijn en moet andere beheerders niet beperken. Maatwerk betekent niet dat alleen uw bedrijf gebruik van deze oplossing kan maken. Maar dat een functionaliteit op aanvraag van u wordt ontwikkeld of op onze backlog naar voren wordt gehaald. Na oplevering is de nieuwe oplossing voor alle gebruikers beschikbaar.

Alle technologie en intellectuele rechten zijn van SalonDate/Temvez. U mag het logo van SalonDate/Temvez niet ongevraagd gebruiken op uw website of in uitingen.

11 Uw gegevens

Alle gegevens, ongeacht of die door u geplaatst, gebruikers, klanten of andere derden, zal de eigendom van u of derden blijven, voor zover van toepassing, tenzij uitdrukkelijk vooraf in kennis gesteld. U, niet SalonDate/Temvez, is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en copyright van al uw gegevens, en SalonDate/Temvez is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot gegevens op te slaan.

In het geval van beëindiging van deze overeenkomst (anders dan op grond van een schending door u), zal SalonDate/Temvez, op uw verzoek, binnen 30 dagen na kennisgeving uw account verwijderen. SalonDate/Temvez is niet verplicht tot het doorsturen van uw accountgegevens, daar u eigen verantwoording heeft voor het registreren van uw administratie. SalonDate/Temvez behoudt zich het recht om metadata te bewaren en gebruiken.

12 Verklaringen en garanties

Elke partij verklaart en garandeert dat het de wettelijke macht en het gezag om deze overeenkomst aangaan. SalonDate/Temvez verklaart en garandeert dat zij de dienst zal bieden op een manier die in overeenstemming is met de algemene industrie normen, redelijkerwijs van toepassing op de verstrekking ervan. U verklaart en garandeert, dat u niet zelf ten onrechte geïdentificeerd noch gegevens van valse informatie verstrekt om toegang tot de dienst te krijgen, dat uw factuurgegevens correct zijn, en dat u voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

13 Privacy

SalonDate/Temvez bevat informatie over u, uw bedrijf, klanten, medewerkers en gebruikers in strikte vertrouwelijkheid. Deze informatie zal niet gedeeld/ verkocht worden aan derden.

14 Gebruikersnaam en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account, wachtwoorden en bestanden. SalonDate/Temvez heeft geen kennis van uw organisatiestructuur, zoals of u zich inschrijft voor de dienst als een entiteit, persoon of groep. SalonDate/Temvez is niet verantwoordelijk voor de daden van elke individuen die misbruik maken van uw accountgegevens of andere activa met uw gebruikersnaam en wachtwoord of met andere op passende wijze rekening identificerende informatie.

15 Technische voorschriften

De service kan draaien op elke computer met een internetverbinding en ondersteunt de volgende browsers:

Mozilla Firefox versie 3.6 en hoger

Google Chrome versie 10 en hoger

Microsoft Internet Explorer versie 8 en hoger (versies 6 en 7 kunnen bruikbaar zijn voor klanten, maar zijn niet geoptimaliseerd en kunnen weergave problemen veroorzaken)

Apple Safari versie 5.0 en hoger

SalonDate/Temvez raadt aan een minimale schermresolutie van 1024 x 768 voor de best mogelijke gebruikerservaring. Schermresoluties kleiner dan 1024 x 768 scherm kunnen weergave problemen veroorzaken.

16 Internet vertraging

Producten en/of diensten van SalonDate/Temvez kunnen lijden aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie liggen zoals provider of elektra storingen. SalonDate/Temvez is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, levering falen of andere schade als gevolg van dergelijke problemen.

Zie ook artikel 8 Kosten, betalingsvoorwaarden, factuurperiode.

17 Onze relatie

Er is geen sprake van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en SalonDate/Temvez door deze overeenkomst.

18 Affiliate-overeenkomst (alleen van toepassing op resellers van SalonDate/Temvez)

1. Dit artikel is alleen van toepassing op Affiliate-overeenkomsten.

2. De ondernemer (publisher) die gebruik wil maken SalonDate/Temvez affiliatieprogramma heeft voorafgaande goedkeuring nodig van SalonDate/Temvez.

3. De ondernemer (publisher) ontvangt een vergoeding per aangebrachte klant bij SalonDate/Temvez indien de klant daadwerkelijk na de bedenktijd klant wordt en blijft gedurende minimaal 12 maanden. De aangebrachte klanten worden in de gebruikersaccount van de ondernemer (publisher) bijgehouden. De affliliatevergoeding zal aan de hand van de aan de gebruikersaccount van de ondernemer (publisher) gekoppelde klanten worden bepaald.

4. Het is de ondernemer (publisher) niet toegestaan promotionele activiteiten te ontplooien op websites met erotische of illegale content op straffe van een dwangsom van € 1.000 per iedere geconstateerde overtreding en voor iedere dag azo lang als dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000 per overtreding.

5. Indien de ondernemer (publisher) zijn Licentievergoeding nog niet heeft voldaan zal de Affiliatevergoeding worden verrekend met de nog verschuldigde bedragen.

6. De overeenkomst kan door beide partijen op ieder gewenst moment zonder inachtneming van een opzegtermijn worden opgezegd.

19 Faillissement SalonDate/Temvez of beëindiging activiteiten SalonDate/Temvez

Indien SalonDate/Temvez failliet verklaard wordt of om andere redenen de activiteiten stopt (bijvoorbeeld door overname), dan stopt de dienstverlening. SalonDate/Temvez zal hierover tijdig een algemeen bericht uitsturen. U bent zelf verantwoordelijk overgang naar een mogelijk ander systeem. 

20 Wijziging van de algemene voorwaarden

SalonDate/Temvez behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst of haar beleid met betrekking tot producten en/of diensten van SalonDate/Temvez op elk gewenst moment te wijzigen en zullen u op de hoogte door het plaatsen van een geactualiseerde versie van deze overeenkomst op de (account) website. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van SalonDate.nl / temvez.nl  en/ of deze algemene voorwaarden.

Vragen of aanvullende informatie

Heeft u vragen over deze overeenkomst heeft of aanvullende informatie wenst te verkrijgen, stuur dan een e-mail naar admin@salondate.nl of admin@temvez.nl.

Verwerkersovereenkomst

Overwegingen

 1. SalonDate / Temvez B.V. biedt voor Klant software ten behoeve van onder meer boekhouding, agenda-, klanten- en afsprakenbeheer, en kan in die hoedanigheid persoonsgegevens voor Klant verwerken;
 2. Klant en SalonDate / Temvez B.V. hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan Klant gebruik kan maken van de diensten van SalonDate / Temvez B.V., waar deze Verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt;
 3. Klant is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) aan te merken;
 4. SalonDate / Temvez B.V. is ten aanzien van het voor Klant opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;

Artikel 1 Definities

 1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt: Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SalonDate / Temvez B.V., die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst; Annex: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst; Overeenkomst: de tussen Klant en SalonDate / Temvez B.V. gesloten overeenkomst voor het gebruik van de diensten van SalonDate / Temvez B.V., inclusief eventuele nadere overeenkomsten; Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG; Subverwerker: de door SalonDate / Temvez B.V. ingeschakelde onderaannemer, die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Verwerkt voor rekening van Klant als bedoeld in artikel 28 lid 4 AVG; Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG; Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.
 2. De bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2 Verwerking in opdracht van Klant

 1. SalonDate / Temvez B.V. verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Klant Persoonsgegevens te Verwerken. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in Annex 1. Klant staat ervoor in dat de in deze Annex 1 omschreven persoonsgegevens, categorieën betrokkenen en doeleinden volledig en correct zijn, en vrijwaart SalonDate / Temvez B.V. voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Klant.
 2. SalonDate / Temvez B.V. verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van deze Verwerkersovereenkomst en de instructies van Verantwoordelijke en verwerkt de Persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden. SalonDate / Temvez B.V. heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant.
 3. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerking van de Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Klant vrijwaart SalonDate / Temvez B.V. tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie. Indien de SalonDate / Temvez B.V. van mening is dat een instructie van de Klant een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de SalonDate / Temvez B.V. de Klant daarvan onmiddellijk in kennis.
 4. SalonDate / Temvez B.V. verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. SalonDate / Temvez B.V. garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de SalonDate / Temvez B.V. van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt SalonDate / Temvez B.V. de Klant, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

 1. SalonDate / Temvez B.V. zal al haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 5 Doorgifte

 1. Het overbrengen van Persoonsgegevens door SalonDate / Temvez B.V. buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

Artikel 6 Derden en onderaannemers

 1. Het is SalonDate / Temvez B.V. toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van Subverwerkers, zoals opgenomen in Annex 3. Indien SalonDate / Temvez B.V. een andere Subverwerker wenst in te schakelen, zal SalonDate / Temvez B.V. de Klant inlichten over de beoogde veranderingen. Klant dient binnen vijf (5) werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. SalonDate / Temvez B.V. zal binnen vijf (5) werkdagen reageren op het bezwaar van Klant.
 2. Wanneer SalonDate / Temvez B.V. een Subverwerker in dienst neemt om voor rekening van Klant specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan Subverwerker dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van de aansprakelijkheid van SalonDate / Temvez B.V. onder de Verwerkersovereenkomst, geldt onverkort de in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 8 Datalekken

 1. Indien SalonDate / Temvez B.V. kennis krijgt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG, hierna: “datalek”), zal zij i) Klant daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en daarbij informatie verstrekken over de aard van de inbreuk en, waar mogelijk, het aantal betrokkenen en de verwachte gevolgen van het datalek ii) alle redelijke maatregelen nemen om het datalek aan te pakken, waaronder het beperken van de eventuele nadelige gevolgen van het datalek, en om soortgelijke datalekken in de toekomst te voorkomen, en iii) de Klant op de hoogte stellen van deze maatregelen.
 2. SalonDate / Temvez B.V. zal haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde datalek.
 3. SalonDate / Temvez B.V. zal Klant ondersteunen bij de op Klant rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en, indien van toepassing, de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
 4. SalonDate / Temvez B.V. is niet aansprakelijk voor de niet correcte en/of tijdige uitvoering van de op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 9 Bijstand aan Klant

 1. SalonDate / Temvez B.V. zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). SalonDate / Temvez B.V. zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. SalonDate / Temvez B.V. is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant.
 2. SalonDate / Temvez B.V. zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Partijen zullen in dat geval nadere (schriftelijke) afspraken maken.
 3. SalonDate / Temvez B.V. zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat SalonDate / Temvez B.V. voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.
 4. SalonDate / Temvez B.V. stelt Klant in staat om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn en met toestemming van SalonDate / Temvez B.V., de naleving van de Verwerkersovereenkomst en met name de door SalonDate / Temvez B.V. getroffen beveiligingsmaatregelen te controleren. Een dergelijke controle zal te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale bedrijfsvoering van SalonDate / Temvez B.V., en is voor rekening van Klant. SalonDate / Temvez B.V. is gerechtigd de eventuele kosten die met het bepaalde uit dit artikel gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Klant.
 5. De audit in artikel 9.4 vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij SalonDate / Temvez B.V. aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij SalonDate / Temvez B.V. aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 10 Beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht zo lang SalonDate / Temvez B.V. Persoonsgegevens verwerkt uit naam van de Klant. Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal SalonDate / Temvez B.V. op eerste verzoek van de Klant alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij SalonDate / Temvez B.V. wettelijk verplicht is (delen van) de Persoonsgegevens op te blijven slaan.
 2. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.

ANNEX 1 OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Soort persoonsgegevens

 1. NAW-gegevens
 2. Financiële gegevens
 3. Afhankelijk van de dienst van de Klant: medische gegevens en behandelgegevens
 4. Foto’s
 5. Agenda-items
 6. Berichten

Wijzigingen ten aanzien van de Persoonsgegevens zal enkel in overleg tussen SalonDate / Temvez B.V. en Klant plaatsvinden.

Categorieën van betrokkenen

 1. Klanten/patiënten van Klant.
 2. Medewerkers van Klant.

Doelen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt

 1. Het door SalonDate / Temvez B.V. aan Klant bieden van toegang tot en gebruik van de software van SalonDate / Temvez B.V. ten behoeve van de dagelijkse praktijk van Klant, waaronder beheer van agenda, klantenbestand, behandelingen, kassa, boekhouding en inventarisatie.

ANNEX 2 _ SPECIFICATIE VAN BEVEILIGING

 1. Medewerkers van SalonDate / Temvez B.V. hebben alleen toegang tot klantgegevens van klant indien klant hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft in het systeem
 1. Reguliere interne audits en code reviews
 1. Versleutelde SSL verbinding
 1. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen

 2. Meerdere mogelijkheden voor de klant om ongewenste toegang te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van automatisch uitloggen bij inactiviteit, 2-factor authenticatie en ip whitelisting
 3. Uitgebreide technische maatregelen om toegang tot de servers van SalonDate / Temvez B.V. te beveiligen
 4. Diverse maatregelen tegen SQL-injections, cookie / session hijacking en Cross-site scripting (XSS)

Automatische security updates applicatie code en infrastructuur software

ANNEX 3 SPECIFICATIE SUB-VERWERKERS

  1. Microsoft Azure: algehele infrastructuur
  2. RavenCloud: database opslag
  3. Amazon SMS: e-mail
  4. Mollie: Payment gateway